Formularz zgłoszeniowy

UWAGA!
Przed zarejestrowaniem się na XXXI Konferencję Naukową Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, prosimy Państwa o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w konferencji. Akceptacja warunków jest niezbędna do przeprowadzenia dalszej rejestracji!
 

Warunki Uczestnictwa w XXXI Konferencji Naukowej TNN
Olsztyn 27-29 maja 2024 roku

 

Współorganizatorzy:

Katedra Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości,
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Wydziału Geoinżynierii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Wyszczególnienie Termin
Przesyłanie streszczeń referatów do 15 stycznia 2024
Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu do 25 stycznia 2024
Przesłanie pełnych tekstów prac do recenzji do 31 marca 2024
Ostateczny termin wpłaty opłaty konferencyjnej do 31 marca 2024
Kwalifikacja do wygłoszenia w sesji plenarnej lub doktoranckiej do 30 kwietnia 2024

Terminy płatności i koszty uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynoszą:

 
Wyszczególnienie Termin płatności Członkowie TNN Pozostali uczestnicy
Pełny udział w konferencji bez noclegów do 31.03.2024 1 300 zł 1 500 zł

Rejestracja na konferencję składa się z trzech kroków:

 • rejestracja on-line
 • otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa e-mailem
 • wniesienie opłaty za udział w konferencji

Termin rejestracji (osoby bez referatów/posterów) upływa 30 kwietnia 2024 r.

 • Rachunek zostanie wystawiony w terminie 14 dni od dnia otrzymania z banku informacji dotyczącej zapłaty za konferencję i wysłany do Państwa na wskazany adres. Rachunek może zostać wystawiony najpóźniej 14 dni po zakończeniu konferencji. Rachunek zostanie wystawiony przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn NIP: 739-25-79-032.

Opłata konferencyjna (pełny udział) obejmuje:

 • uczestnictwo we wszystkich obradach przewidzianych programem konferencji
 • materiały konferencyjne
 • wyżywienie bez śniadań
 • uczestnictwo w imprezach dodatkowych
 • druk artykułu w REMV (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

Opłata konferencyjna nie obejmuje:

 • noclegów
 • publikacji artykułu w REMV (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

Odpłatność za publikację w REMV (dotyczy uczestników konferencji)

 • odpłatność za publikację w REMV realizowana jest przez autora publikacji po skierowaniu pracy do publikacji
 • płatność realizowana jest na podstawie odrębnie wystawionej faktury w procesie wydawniczym:
  • 500 zł – członek TNN (brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich ponad 3 m-ce)
  • 700 zł – osoba niebędąca członkiem TNN lub członek TNN posiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich ponad 3 m-ce
 • odpłatność promocyjna za publikację artykułu w REMV uwarunkowana jest zgłoszeniem artykułu w Editorial System REMV najpóźniej w terminie do 30.09.2024 roku. Zarejestrowanie artykułu po tej dacie oznacza utratę zniżki konferencyjnej z danego roku.

Należność za udział w konferencji prosimy wpłacić przelewem na konto:

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
22 1020 3541 0000 5502 0011 1963
Dopisek: „XXXI Konferencja TNN”- imię i nazwisko oraz afiliacja

Zmiana osoby delegowanej na konferencję jest możliwa bez dodatkowych kosztów, o ile nie łączy się ona ze zmianą warunków uczestnictwa w konferencji, po pisemnym zgłoszeniu organizatorom tego faktu na adres konferencja@tnn.org.pl do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Rezygnacja z udziału w konferencji bez ponoszenia kosztów uczestnictwa jest możliwa do dnia 15 kwietnia 2024 r., po pisemnym zgłoszeniu tego faktu organizatoromna adres konferencja@tnn.org.pl. Po tym terminie zwrot w/w opłaty nie będzie możliwy.

Organizator konferencji (TNN) i redakcja REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION nie zwraca kosztów udziału w konferencji w przypadku niezakwalifikowania pracy do druku.

Szczegółowe zasady zgłoszenia i formatowania prac znajdują się w zakładce Publikacja.

Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje fakt zgłoszenia udziału w systemie, kolejność zgłoszeń i potwierdzenie wpłaty. Zachęcamy do szybkiej rejestracji.

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości informuje, że Państwa dane osobowe są zbierane przez TNN w celach: organizacji konferencji naukowych, zgłaszania, przetwarzania i recenzowania prac naukowych publikowanych przez TNN, redagowania i publikacji prac naukowych, przygotowania i przesyłania rachunków, składania dokumentów dotyczących członkostwa w Towarzystwie Naukowym Nieruchomości, procesów formalno-prawnych dotyczących funkcjonowania Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, statystycznych i marketingowych. Dane te są przeznaczone wyłącznie dla TNN. Na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania zmian. Zbieranie Pani/Pana danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Zgodę może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Niniejszym wyrażam zgodę w imieniu własnym i zespołu autorskiego na nieograniczone czasowo udostępnienie mojego wizerunku, w postaci zdjęcia/filmu, w celu umieszczenia go na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości oraz profilach społecznościowych TNN.

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn informacji dotyczących konferencji oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zapraszamy do rozpoczęcia rejestracji

 
W razie kłopotów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z Towarzystwem Naukowym Nieruchomości - dane kontaktowe w dziale kontakt.
 
 
1 Start 2 Strona 2 3 Wysłane