Formularz zgłoszeniowy

UWAGA!
Przed zarejestrowaniem się na XXXI Konferencję Naukową Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, prosimy Państwa o zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w konferencji. Akceptacja warunków jest niezbędna do przeprowadzenia dalszej rejestracji!
 

Warunki Uczestnictwa w XXXI Konferencji Naukowej TNN
Olsztyn 27-29 maja 2024 roku

 

Współorganizatorzy:

Katedra Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości,
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii
Wydziału Geoinżynierii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Wyszczególnienie Termin
Przesyłanie streszczeń referatów do 15 lutego 2024
Potwierdzenie przyjęcia tematu referatu do 25 stycznia / 20 lutego 2024
Przesłanie pełnych tekstów prac do recenzji do 31 marca 2024
Ostateczny termin wpłaty opłaty konferencyjnej do 31 marca 2024
Kwalifikacja do wygłoszenia w sesji plenarnej lub doktoranckiej do 30 kwietnia 2024

Terminy płatności i koszty uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynoszą:

 
Wyszczególnienie Termin płatności Członkowie TNN Pozostali uczestnicy
Pełny udział w konferencji bez noclegów do 31.03.2024 1 300 zł 1 500 zł

Rejestracja na konferencję składa się z trzech kroków:

 • rejestracja on-line
 • otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia uczestnictwa e-mailem
 • wniesienie opłaty za udział w konferencji

Termin rejestracji (osoby bez referatów/posterów) upływa 30 kwietnia 2024 r.

 • Rachunek zostanie wystawiony w terminie 14 dni od dnia otrzymania z banku informacji dotyczącej zapłaty za konferencję i wysłany do Państwa na wskazany adres. Rachunek może zostać wystawiony najpóźniej 14 dni po zakończeniu konferencji. Rachunek zostanie wystawiony przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn NIP: 739-25-79-032.

Opłata konferencyjna (pełny udział) obejmuje:

 • uczestnictwo we wszystkich obradach przewidzianych programem konferencji
 • materiały konferencyjne
 • wyżywienie bez śniadań
 • uczestnictwo w imprezach dodatkowych
 • druk artykułu w REMV (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

Opłata konferencyjna nie obejmuje:

 • noclegów
 • publikacji artykułu w REMV (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

Odpłatność za publikację w REMV (dotyczy uczestników konferencji)

 • odpłatność za publikację w REMV realizowana jest przez autora publikacji po skierowaniu pracy do publikacji
 • płatność realizowana jest na podstawie odrębnie wystawionej faktury w procesie wydawniczym:
  • 500 zł – członek TNN (brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich ponad 3 m-ce)
  • 700 zł – osoba niebędąca członkiem TNN lub członek TNN posiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich ponad 3 m-ce
 • odpłatność promocyjna za publikację artykułu w REMV uwarunkowana jest zgłoszeniem artykułu w Editorial System REMV najpóźniej w terminie do 30.09.2024 roku. Zarejestrowanie artykułu po tej dacie oznacza utratę zniżki konferencyjnej z danego roku.

Należność za udział w konferencji prosimy wpłacić przelewem na konto:

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości
10-724 Olsztyn, ul. Prawocheńskiego 15
22 1020 3541 0000 5502 0011 1963
Dopisek: „XXXI Konferencja TNN”- imię i nazwisko oraz afiliacja

Zmiana osoby delegowanej na konferencję jest możliwa bez dodatkowych kosztów, o ile nie łączy się ona ze zmianą warunków uczestnictwa w konferencji, po pisemnym zgłoszeniu organizatorom tego faktu na adres konferencja@tnn.org.pl do dnia 15 kwietnia 2024 r.

Rezygnacja z udziału w konferencji bez ponoszenia kosztów uczestnictwa jest możliwa do dnia 15 kwietnia 2024 r., po pisemnym zgłoszeniu tego faktu organizatoromna adres konferencja@tnn.org.pl. Po tym terminie zwrot w/w opłaty nie będzie możliwy.

Organizator konferencji (TNN) i redakcja REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION nie zwraca kosztów udziału w konferencji w przypadku niezakwalifikowania pracy do druku.

Szczegółowe zasady zgłoszenia i formatowania prac znajdują się w zakładce Publikacja.

Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje fakt zgłoszenia udziału w systemie, kolejność zgłoszeń i potwierdzenie wpłaty. Zachęcamy do szybkiej rejestracji.

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości informuje, że Państwa dane osobowe są zbierane przez TNN w celach: organizacji konferencji naukowych, zgłaszania, przetwarzania i recenzowania prac naukowych publikowanych przez TNN, redagowania i publikacji prac naukowych, przygotowania i przesyłania rachunków, składania dokumentów dotyczących członkostwa w Towarzystwie Naukowym Nieruchomości, procesów formalno-prawnych dotyczących funkcjonowania Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, statystycznych i marketingowych. Dane te są przeznaczone wyłącznie dla TNN. Na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania zmian. Zbieranie Pani/Pana danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Zgodę może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Niniejszym wyrażam zgodę w imieniu własnym i zespołu autorskiego na nieograniczone czasowo udostępnienie mojego wizerunku, w postaci zdjęcia/filmu, w celu umieszczenia go na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości oraz profilach społecznościowych TNN.

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn informacji dotyczących konferencji oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zapraszamy do rozpoczęcia rejestracji

 
W razie kłopotów z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z Towarzystwem Naukowym Nieruchomości - dane kontaktowe w dziale kontakt.
 
 
1 Start 2 Strona 2 3 Wysłane