Konkurs InoMONO

 

Konkurs Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

inoMONO 2016

Wybitna Monografia Naukowa z Zakresu Nieruchomości

 

I. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu inoMONO jest Towarzystwo Naukowe Nieruchomości mające swoją siedzibę w Olsztynie, przy ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn.
 2. Konkurs inoMONO odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Konkurs odbywa się jeden raz w roku kalendarzowym.
 4. Konkurs przeprowadza się bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 5. W Konkursie dany autor może wystąpić w zgłoszeniu tylko jednej monografii.
 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: członkowie Komisji Konkursowej, chyba, że złożą pisemny wniosek o wyłączeniu z prac komisji, eksperci i konsultanci powołani przez przewodniczącego Komisji Konkursowej.
 7. Uczestnicy Konkursu składają prace konkursowe w siedzibie Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.
 8. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą (data wpływu do 31 stycznia w roku kolejnym po roku konkursowym) do siedziby Towarzystwa.
 9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 marca w roku kolejnym po roku konkursowym.
 10. Prace, które zostaną dostarczone po terminie wyznaczonym do ich składania, nie będą uczestniczyć w Konkursie i będą zwrócone nadawcy.
 11. Dokumenty przekazane w związku z udziałem w Konkursie, w tym egzemplarze pracy zgłoszonej do Konkursu, nie podlegają zwrotowi.
 12. Uczestnicy konkursu, przez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości z przedstawionej pracy m.in. poprzez prezentacje w środkach masowego przekazu, materiałach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych Towarzystwa.

II. Zasady zgłaszania monografii naukowych do Konkursu

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć autorzy, z których przynajmniej jeden jest członkiem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości i których monografie naukowe spełniają łącznie następujące warunki:
 1. stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe z zakresu nieruchomości,
 2. przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy,
 3. poddane były procedurze recenzji wydawniczych zrealizowanych przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (przynajmniej jeden recenzent jest spoza jednostki, w której afiliowani są autorzy pracy i są w nich ujawnieni),
 4. posiadają tytuł i rok opublikowania oraz bibliografię lub przypisy,
 5. posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych,
 6. są opublikowane jako opracowania zwarte, których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.2), lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie.
 7. posiadają nadany numer ISBN lub ISMN lub identyfikator DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).
 1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone monografie naukowe:
  1. w których liczba autorów nie przekracza trzech,
  2. nie występuje redaktor naukowy,
  3. w których autorzy nie są przypisani do poszczególnych rozdziałów,
  4. stanowiące wyłącznie nowe tytuły wydawnicze opublikowane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia w roku konkursowym,
  5. opublikowane w języku polskim lub angielskim.
 2. Zgłoszenie monografii naukowej do Konkursu powinno zawierać:
  1. list wyjaśniający powody uczestnictwa w Konkursie,
  2. oświadczenie wszystkich autorów dotyczące wyrażenia zgody na udział monografii w Konkursie,
  3. 5 egzemplarzy pracy zgłaszanej do Konkursu w przypadku wersji papierowej lub precyzyjne odwołanie do strony internetowej w przypadku formy elektronicznej opublikowanej w Internecie,
  4. 5 kopii każdej z dwóch recenzji wydawniczych,
  5. dokument poświadczający przekazanie egzemplarzy obowiązkowych do uprawnionych bibliotek; w przypadku formy elektronicznej należy podać precyzyjne odwołanie do strony internetowej.

II. Komisja Konkursowa

 1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
 1. Prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, pełniący funkcję przewodniczącego Komisji,
 2. Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości,
 3. Przewodniczący Rady Programowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości,
 4. Sekretarz Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ,
 5. Skarbnik Towarzystwa Naukowego Nieruchomości pełniący funkcję sekretarza Komisji Konkursowej.
 1. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w danym postępowaniu konkursowym, jednej z osób wymienionych w pkt. 1, Prezes lub w drugiej kolejności Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości powołuje do składu Komisji Konkursowej inną osobę, będącą członkiem Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.
 2. W przypadkach szczególnych dopuszcza się możliwość powołania przez przewodniczącego Komisji Konkursowej dodatkowych ekspertów.
 3. Komisja Konkursowa:
  1. sprawdza  spełnienie formalnych wymogów konkursowych, o których mowa w niniejszym regulaminie,
  2. dokonuje oceny merytorycznej monografii i ocenia czy wnosi istotny wkład w rozwój nauki w zakresie nieruchomości,
 4. W przypadku wątpliwości Komisja Konkursowa może poprosić autora(ów) monografii o stosowne wyjaśnienia.

III. Zasady ogłaszania wyników konkursu

 1. W Konkursie wyłaniana jest tylko jedna monografia naukowa, której autorzy otrzymują tytuł inoMONO - Wybitnej Monografii Naukowej z Zakresu Nieruchomości, w trybie zgodnym z § 8.4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu kategorii naukowej jednostkom naukowym.
 2. Komisja konkursowa, po opublikowaniu na stronie www.tnn.org.pl wyników konkursu, przygotowuje i przekazuje zwycięzcy(om) konkursu stosowny certyfikat.
 3. Wręczenie Certyfikatu inoMONO następuje w trakcie najbliższej konferencji naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.

Olsztyn, 23.05.2016 roku