IX Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Naukowego Nieruchomości informuje, iż zgodnie z informacją zawartą w Komunikacie nr 3 o XXVI Konferencji Naukowej TNN, w dniu 28 maja 2018 r. odbędzie się Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa Naukowego Nieruchomości.

Zebranie odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w SDP Dom Pracy Twórczej, ul. Małachowskiego 17, 24-120 Kazimierz Dolny. Termin rozpoczęcia zebrania - godz. 18.00. W przypadku braku quorum (obecności, co najmniej połowy członków), zgromadzenie odbędzie się, zgodnie z § 27 pkt. 4 Statutu TNN, w drugim terminie, o godz. 18.15.

Proponowany porządek Walnego Zgromadzenia TNN obejmuje:

1. Otwarcie obrad - prezes Zarządu Głównego TNN - prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek.
2. Wybór przewodniczącego obrad, jego zastępcy oraz sekretarza.
3. Głosowanie nad proponowanym porządkiem obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie z działalności Władz TNN:
 
  • Zarządu Głównego i Rady Programowej,
  • Głównej Komisji Rewizyjnej,
  • Sądu Koleżeńskiego.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującym Władzom TNN.
8. Wybór Władz TNN:
 
  • prezesa Zarządu Głównego,
  • członków Zarządu Głównego,
  • członków Rady Programowej,
  • członków Komisji Rewizyjnej,
  • członków Sądu Koleżeńskiego.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Przyjęcie uchwał i wniosków.
11. Zakończenie obrad.
 
Uwaga:
 
1. Zgodnie z § 27 pkt. 3 Statutu TNN - w Walnym Zgromadzeniu TNN biorą udział:
 
1) członkowie zwyczajni i honorowi z prawem głosu
2) członkowie wspierający oraz osoby zaproszone
 
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu TNN jest bezpłatny. Dojazd na koszt własny.

 

Olsztyn, dnia 10.05.2018 r.

Z poważaniem
dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM
Sekretarz TNN