Seminarium TNN

W dniu 21 grudnia 2017 r., na Politechnice Warszawskiej odbyło się coroczne seminarium naukowe, organizowane przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości. Tegoroczne spotkanie zdominował jeden temat, dotyczący pomiaru i opisu cech nieruchomości, stale aktualny dla osób zajmujących się badaniami rynku nieruchomości oraz wyceną nieruchomości.

W seminarium wzięło udział ponad 30 osób - przedstawicieli wielu ośrodków akademickich w Polsce, w tym min. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach , Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zebranych, na Wydziale Geodezji i Kartografii PW, który gościł nas już wielokrotnie w latach ubiegłych, przywitała pani dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW – kierownik Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Wprowadzeniem do dyskusji w ramach seminarium był referat  dr Radosława Gacy, pt.: „Typologia i pomiar cech nieruchomości, czyli co nam się wydaje a jak jest naprawdę”. Tematyka referatu, połączonego z mini-eksperymentami badawczymi, wzbudziła wiele komentarzy słuchaczy i żywą dyskusję, prowadzoną przez dr hab. inż. Annę Barańską, podczas której głos zabrali, m.in. prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak, prof. dr hab. inż. Ryszard Żróbek, dr inż. Jan Konowalczuk , dr Małgorzata Krajewska, dr inż. Jacek Zyga. Prelegent  starał się odpowiedzieć wyczerpująco na każde z zadanych pytań i sugestii. O trafnie dobranej tematyce seminarium świadczyło duże zainteresowanie jego uczestników i prośba do prelegenta  o udostępnienie  prezentacji. Prezentacja została udostępniona pod linkiem:

https://www.researchgate.net/project/Real-property-characteristics-identification-typology-measurement/update/5a3d288e4cde266d587d15c8

Autor zaprasza  wszystkich do wykorzystania zamieszczonych tam badań ankietowych.

Podczas swojego wystąpienia, Prelegent wyjaśniał różnice pomiędzy pojęciami zmienna, cecha i atrybut, omawiał typologię cech nieruchomości na tle innych dóbr, pod względem ich cenotwórczego charakteru oraz z uwagi na poziomy ich pomiaru. Podczas prezentacji była również mowa o podstawowych problemach pomiaru cech nieruchomości i ich skalowania. Bardzo ciekawym zagadnieniem było pokazanie na konkretnych przykładach zawodnej percepcji ludzkiej, która może prowadzić do oceny niezgodnej z rzeczywistością. Dr inż. R. Gaca szeroko omówił również tzw. Skalę Osgooda i jej zalety. Następnie słuchacze zostali zachęceni do ćwiczeń warsztatowych, mających na celu weryfikację obiektywności oceny cech wybranych konkretnych nieruchomości.

Zostały też poruszone problemy, z jakimi borykają się rzeczoznawcy majątkowi i badacze rynku nieruchomości, jak na przykład brak pełnego dostępu do danych katastralnych, brak jednoznacznych współczynników redukcyjnych dla poddaszy, brak jednoznacznej identyfikacji liczby kondygnacji. Prelegent omówił również obszernie problem kodowania zmiennych jakościowych.

Dyskutanci, którymi byli rzeczoznawcy majątkowi, zachęceni przez Prelegenta, dzielili się praktyką swojej działalności zawodowej oraz problemami, na które napotykają w konkretnych przypadkach na lokalnych rynkach nieruchomości różnych typów, w zakresie zagadnień poruszonych w prezentacji.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty potwierdzające udział w seminarium, będącym jednocześnie szkoleniem w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Tego samego dnia, tuż po zakończeniu obrad, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego i Rady Programowej Towarzystwa. Było to robocze spotkanie poświęcone różnym aspektom działalności Towarzystwa, w tym m.in. organizacji XXVI Konferencji Naukowej TNN w maju 2018 roku w Kazimierzu Dolnym, zasadom publikacji w czasopiśmie Towarzystwa - Real Estate Management and Valuation (REMV) oraz propozycji zmian w Statucie TNN.

Tę drugą część posiedzenia swoją obecnością zaszczyciła  Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW, pani prof. dr hab. Alina Maciejewska, jak zwykle przychylna naszym naukowym spotkaniom w murach Politechniki. Pani Dziekan objęła również patronatem naszą przyszłoroczną konferencję.

Grudniowe seminarium zorganizowali dr hab. inż. Anna Barańska oraz dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM.  

notatkę sporządziła dr hab. inż. Anna Barańska

wiceprezes TNN, AGH w Krakowie

Prowadzące seminarium, prezes i wiceprezes TNN. Zdjęcia: dr inż. Mirosław Bełej.

Prelegent, dr inż. Radosław Gaca. Zdjęcia: dr inż. Mirosław Bełej.

Prelegent. Zdjęcia: dr inż. Mirosław Bełej.