Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości

W dniach 21-22 maja 2007 w Łodzi odbyła się XV Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości na temat: WPŁYW GLOBALIZACJI NA ROZWÓJ RYNKÓW NIERUCHOMOŚCI.

Konferencja organizowana została przy współudziale Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego.

„Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości”
– sprawozdanie z konferencji Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

21-22 maja 2007 roku odbyła się w Łodzi XV konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Tematem konferencji był: „Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości”. W spotkaniu konferencyjnym wzięli udział pracownicy reprezentujący różne ośrodki naukowe w Polsce i zagranicą m.in.: The University of Reading Business School w Wielkiej Brytanii; Uniwersytety: Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Łódzki, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Przyrodniczy we Wrocławiu, Szczeciński; Akademie Ekonomiczne: we Wrocławiu, w Poznaniu, w Krakowie, w Katowicach; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Rolnicza w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Politechnika Częstochowska. Uczestnikami konferencji byli także praktycy – specjaliści w zakresie gospodarki nieruchomościami, wyceny nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego, architektury oraz finansów. Współorganizatorami konferencji była Katedra Inwestycji i Nieruchomości z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Wsparcia finansowego w organizacji konferencji udzieliła firma Atlas. Otwarcia konferencji dokonały: Pani prof. Sabina Źróbek – Prezes TNN oraz Pani prof. Ewa Kucharska-Stasiak – Przewodnicząca Rady Programowej TNN.  W części oficjalnego otwarcia wystąpił Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego z Uniwersytetu Łódzkiego - dr hab. Paweł Starosta, prof. nadzw. UŁ.

Podczas konferencji wygłoszono liczne referaty, w tym odbyła się sesja doktorancka. Wszystkie artykuły ukazały się w recenzowanym dwu-tomowym wydawnictwie „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, które od tego roku przekształciło się w kwartalnik. W materiałach znalazło się 37 artykułów podzielonych na kilka sekcji tematycznych m.in.: określanie wartości nieruchomości w warunkach globalizacji, wpływ procesów globalizacyjnych na rynek nieruchomości, wpływ procesów globalizacyjnych na gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami, stan rynku nieruchomości i jego wpływ na gospodarowanie przestrzenią, inwestowanie na rynku nieruchomości.

Prezentowane artykuły były na wysokim poziomie merytorycznym przyczyniając się do poszerzenia wiedzy i jej zastosowań w przyszłości. Duża frekwencja uczestników z różnych ośrodków naukowych podkreśla aktualność i istotność wybranego tematu konferencji, w kraju i zagranicą. Istotą konferencji było omówienie wieloaspektowej problematyki związanej z nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem rynków nieruchomości z panującą tendencją globalizacyjną. Wynika to ze skutków zanikających lub zmniejszających się barier osób i kapitału na kontynencie europejskim jak i w wymiarze globalnym zauważalnych na rynku nieruchomości. Wraz ze zwiększającą się liczbą różnorodnych działań oraz rodzaju transakcji dotyczących nieruchomości wzrasta także potrzeba harmonizacji zasad i praktyki w wycenie nieruchomości.

W ramach sesji doktoranckiej zaprezentowali się doktoranci z trzech ośrodków naukowych. Jury w składzie: prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, prof. zw., prof. dr hab. Ewa Maria Kucharska-Stasiak, prof. zw., dr hab. Antoni Sobczak, prof. AE,  prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek, prof. zw., wyróżniło prezentację Pani Małgorzaty Rymarzak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przyznając jej pierwsze miejsce i nagrodę w postaci bezpłatnego zaproszenia do uczestnictwa w następnej konferencji naukowej TNN. Drugie miejsce ex aequo przyznano Pani Joannie Klajn z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Panu Łukaszowi Reksie ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz nagrodę w postaci częściowo sfinansowanego zaproszenia do uczestnictwa w następnej konferencji naukowej TNN.

Wieczorem w pierwszym dniu konferencji odbyło się spotkanie okolicznościowe. Pozostając w konwencji konferencji uczestnicy zwiedzili łódzką Manufakturę, stanowiącą kompleks wiekowych nieruchomości byłej fabryki włókienniczej. Jest to dzisiaj w większości odrestaurowany zespół budynków, przeznaczonych głównie na działalność komercyjno-handlową.  Wizją inwestora jest przekształcenie i zaadoptowanie przestrzeni Manufaktury, tak aby spełniała funkcję „starówki”, której do tej pory Łódź nie posiada.

Nad sprawnym przebiegiem konferencji czuwali członkowie komitetu organizacyjnego w składzie: prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak – przewodniczący, dr inż. Radosław Wiśniewski –z-ca przewodniczącego, dr inż. Mirosław Bełej – sekretarz, dr inż. Radosław Cellmer, dr Edyta Wiśniewska.

Kolejna konferencja TNN odbędzie się 19-21 maja 2008 w Ślesinie (koło Poznania). Temat następnej konferencji będzie związany z zagadnieniami: rynku nieruchomości i jego finansowania, gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami.

Informację o działaniach Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, dotychczasowych konferencjach i konferencji zaplanowanej na 2008 r. oraz aktualności można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Małgorzata Renigier-Biłozor
UWM w Olsztynie