Naukowcy i specjaliści od nieruchomości kolejny raz spotkali się w Olsztynie

W dniach 29-31 maja 2017 odbyła się XXV Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, organizowana we współpracy z Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego oraz Katedrą Zasobów Nieruchomości Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości jest corocznym spotkaniem środowiska naukowego oraz branżowego o ćwierćwiekowej tradycji, nie powinno zatem dziwić, iż w tegorocznej, jubileuszowej konferencji, która miała miejsce w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia, na terenie kampusu Uniwersytetu-Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wzięło udział przeszło 80 osób reprezentujących nie tylko wiodące ośrodki akademickie w Polsce, ale również z zagranicy. Uczestnicy konferencji podczas trzech dni jej trwania mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi problemami oraz naukowymi wyzwaniami jakie kreuje szeroko rozumiana gospodarka nieruchomościami.  

Zagadnienia prezentowane na konferencji w tym roku zostały podzielone na trzy grupy tematyczne: 1: pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji geodezyjno-kartograficznych w gospodarowaniu przestrzenią, 2: metody analiz rynku nieruchomości oraz, jak wydawać by się mogło najbliższa tematyce programowej kwartalnika Rzeczoznawca Majątkowy – 3. wycena nieruchomości, ocena inwestycji i doradztwo na rynku nieruchomości. Podczas trzech dni trwania konferencji uczestnicy mieli szansę wysłuchać przeszło 40 prelekcji w ramach 7 sesji plenarnych.

Konferencja zainaugurowana została uroczystym otwarciem, którego dokonała Prezes Towarzystwa Naukowego Nieruchomości Pani prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek oraz przewodnicząca Komitetu organizacyjnego Konferencji dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor. Podczas otwarcia głos zabrali również honorowi goście oraz patroni konferencji m. in. Prezydent Miasta Olsztyn dr inż. Piotr Grzymowicz, przewodniczący Komitetu Geodezji PAN prof. dr hab. inż. Jan Kryński, Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski oraz Dziekan WGIPB UWM w Olsztynie dr hab. inż. Paweł Wielgosz.

Pierwsza z sesji plenarnych obejmowała wystąpienia: prof. dr hab. inż. Józefa Czaji nt. wykorzystania narzędzi GIS i danych katastralnych do analizy rynku nieruchomości, prof. dr hab. inż. Elżbiety Bieleckiej nt. możliwości wykorzystania danych społecznościowych w gospodarce nieruchomościami oraz prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbka nt. gospodarka nieruchomościami a geodezja i kataster nieruchomości.

Druga sesja plenarna prowadzona była w języku angielskim i poświęcona została problematyce gospodarki nieruchomości w ujęciu międzynarodowym, z racji tego, że została zdominowana przez zagranicznych gości reprezentujących Technical University Politecnico di Bari, Oxford Brookes University oraz Constanta ROMANIA.W sesji tej pierwszym z prelegentów był Krzysztof Grzesik, przewodniczący TEGoVA, który zaprezentował wzrastające znaczenie pojęcia wartości nadziei tzw. ”hope value” które pojawiło się w m. in. Europejskich Standardach Wyceny EVS. Drugim z prelegentów był Prof. Maurizio D’Amato który zaprezentował propozycje metodyki określania wartości nadziei opracowanej we współpracy z dr hab. inż. Małgorzatą Renigier-Biłozor. Kolejne wystąpienie to Richard Grover z Oxford Brookes University oraz przedstawienie wyników naukowej współpracy z dr inż. Markiem Walacikiem oraz doświadczenia zdobytego w uczestnictwie w projektach realizowanych przez Bank Światowy w zakresie masowej wyceny nieruchomości. Dwaj ostatni prelegenci to George Dogarescu oraz Paul Torrens których wystąpienia dotyczyły projektów termomodernizacyjnych i ich wpływu na wartość nieruchomości oraz rozwoju rynków nieruchomości komercyjnych.

W ramach trzeciej oraz czwartej sesji plenarnej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wynikami badań obejmujących mi.n. tematykę:

  • wyceny nieruchomości w krajach Europy Środkowowschodniej na przykładzie Polski i Słowacji,
  • podobieństwa zmian średnich cen nieruchomości mieszkaniowych w Europie w latach 2010-2016,
  • ustanawiania służebności na nieruchomościach gminy Wrocław,
  • wartości godziwej nieruchomości jako podstawy szacowania wartości szkód spowodowanych immisjami przedsiębiorstw,
  • roli systemów informacji przestrzennej w procesach decyzyjnych dotyczących lokalizacji inwestycji,
  • nieruchomości dla starzejącego się społeczeństwa,
  • nieruchomości mieszkaniowych jako składnika majątku gospodarstw domowych.

Zróżnicowanie tematyki wystąpień oraz zainteresowań naukowych uczestników konferencji zaowocowało ożywioną dyskusją, wymianą myśli oraz poglądów, zarówno podczas sesji plenarnych jak i rozważań w kuluarach.

Ostatni dzień konferencji stanowił kontynuację prezentacji wyników wieloaspektowych badań na temat szeroko rozumianego rynku nieruchomości. W tym dniu obyły się trzy sesje podczas których wygłoszonych zostało 25 referatów. Wszystkie z przedstawionych badań stanowiły cenna lekcję oraz silną motywacje dla dalszej pracy naukowej większości uczestników.

XXVI Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości organizowana we współpracy z Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Wydziału Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej odbędzie się w Kazimierzu Dolnym w dniach 28-30 maja 2018 r.

Wszystkich z Państwa serdecznie z tego miejsca zapraszamy do udziału w konferencji oraz śledzenia szczegółów, które pojawią się już niebawem na stronie Towarzystwa Naukowego Nieruchomości tnn.org.pl

 

dr inż. Marek Walacik

Zastępca przewodniczącej komitetu organizacyjnego XXV Konferencji Naukowej TNN

PS. Dokumentacja fotograficzna.