XXVI Konferencja Naukowa TNN - Kazimierz Dolny 2018

W dniach 28-30 maja 2018 r., w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w Kazimierzu Dolnym odbyła się XXVI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, organizowana we współpracy z Zakładem Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i Katedrą Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Patronat honorowy nad tegoroczną konferencją objęła Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej: prof. dr hab. Alina Maciejewska.

Konferencje TNN stworzyły już ponad ćwierćwiekową tradycję corocznych spotkań środowiska naukowego i branżowego, zajmującego się w swojej działalności zawodowej tematyką związaną z gospodarowaniem nieruchomościami. Wpisały się one na stałe w działalność Towarzystwa, obok ogólnopolskich seminariów naukowych czy działalności wydawniczej. W tegorocznej konferencji uczestniczyło rekordowo dużo, bo aż 97 osób. Wzięli w niej udział przedstawiciele wielu ośrodków akademickich w Polsce: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM), Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ), Politechniki Warszawskiej (PW), Politechniki Lubelskiej (PL), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH), Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach (PŚ), Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (UTP), Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (UR), Uniwersytetu Poznańskiego (UP), Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (UPL), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPW), Uniwersytetu Szczecińskiego (US), Uniwersytetu w Białymstoku (UB), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK), Akademii Pomorskiej w Słupsku (APS), Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach (UEKt), we Wrocławiu (UEW), w Poznaniu (UEP), w Krakowie (UEKr), Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej (PWSTZ) w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej (WSIE) w Rzeszowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu (PWSZ Kalisz) oraz  p. Vu Ngoc Xuan z uczelni w Wietnamie, a także przedstawiciele środowiska rzeczoznawców majątkowych i zaproszeni goście, m. in. p. Agnieszka Nowakowska z Głównego Urzędu Statystycznego.

W pierwszym dniu konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działalnością naukowo-badawczą Zakładu Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii PW, zaprezentowaną przez jego kierownika, dr hab. inż. Katarzynę Sobolewską-Mikulską, prof. PW.  

Następnie, jak co roku, podczas konferencji TNN, odbyła się sesja doktorancka, prowadzona tradycyjnie przez pana prof. dr hab. inż. Ryszarda Źróbka (UWM), w tym roku we współpracy z panią dr inż. Agnieszką Biedą (AGH). Sesja obejmowała cztery referaty, wygłoszone przez doktorantów różnych uczelni, o różnym stopniu zaawansowania pracy nad rozprawą doktorską. Jak co roku, jury składające się z samodzielnych pracowników nauki nagrodziło osoby, których wystąpienia uznano za wyróżniające się. Tegoroczną laureatką została pani mgr inż. Marta Figurska, doktorantka UWM w Olsztynie, za referat pt. „Wykorzystanie różnych metod teselacji w analizach rynku nieruchomości”. Laureatce serdecznie gratulujemy!

Po sesji doktoranckiej, odbyła się pierwsza sesja plenarna, obejmująca trzy wystąpienia, poświęcone wycenie w obszarach ograniczonego użytkowania portów lotniczych. Sesję prowadziła pani dr hab. Iwona Foryś (US).

Kolejnym punktem programu było zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, z racji kończącej się kadencji dotychczasowych władz TNN. Zarząd TNN uzyskał absolutorium za działalność prowadzoną w czasie swojego urzędowania. Dokonano wyboru nowego składu Zarządu TNN. Prezesem ponownie została wybrana pani prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek (UWM).  W skład Zarządu weszli także: dr hab. inż. Anna Barańska (AGH) - wiceprezes, dr hab. inż. Mirosław Bełej (UWM) - skarbnik, dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM - sekretarz oraz dr hab. Iwona Foryś (US), dr inż. Agnieszka Bieda (AGH), dr inż. Małgorzata Krajewska (UTP) - członkowie Zarządu.

Podczas walnego zgromadzenia jednomyślnie została podjęta uchwała powołująca na członków honorowych założycieli TNN, profesorów - Andrzeja Hopfera - pierwszego wieloletniego prezesa TNN oraz Zdzisława Adamczewskiego, Bogdana Neya i Józefa Czaję. Uhonorowanym profesorom za ich długoletnią aktywność na rzecz powstania i rozwoju naszego Towarzystwa dziękujemy i serdecznie gratulujemy.

Wieczorem był czas na rozmowy towarzyskie przy kolacji grillowej w plenerze, na terenie ośrodka Domu Pracy Twórczej SDP.

We wtorek, 29 maja b.r., uroczystego otwarcia konferencji dokonały panie prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, Prezes TNN oraz dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW i dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM - przewodnicząca i v-ce przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. Sesję otwierającą prowadziła niżej podpisana oraz pan dr inż. Marek Walacik (UWM). Obejmowała ona cztery wystąpienia przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Szczecińskiego. Na drugi, pracowity dzień obrad, składały się łącznie trzy sesje plenarne, obejmujące w sumie 15 wystąpień oraz jedna sesja posterowa z 19 plakatami o różnej tematyce. Kolejne sesje plenarne prowadzili: pani dr hab. Małgorzata Renigier-Biłozor (UWM) z panem dr inż. Tomaszem Budzyńskim (PW) oraz pan prof. dr hab. Józef Hozer (US) z panią dr inż. Małgorzatą Krajewską (UTP).

Tematyka 15 wygłoszonych referatów obejmowała następujące grupy tematyczne: Metody analizy rynku nieruchomości, Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami, Wycena nieruchomości, ocena inwestycji i doradztwo na rynku nieruchomości oraz Wykorzystanie geoinformacji w analizach przestrzennych. Każda z sesji plenarnych była zwieńczona ożywioną dyskusją i pytaniami do prelegentów. W ten sposób główne zadanie spotkań konferencyjnych, jakim jest swobodna wymiana myśli, poglądów, dzielenie się kierunkami i wynikami podejmowanych badań zostało zrealizowane.

Późne popołudnie drugiego dnia konferencji było zarezerwowane na wycieczkę objazdową po Kazimierzu Dolnym, na którą udaliśmy się wynajętymi meleksami. Dzień zakończyliśmy uroczystą kolacją w miejscu zakwaterowania. Był to czas na swobodne rozmowy, wspomnienia i snucie planów na przyszłość.

Trzeci, ostatni dzień konferencji, składał się z dwóch sesji referatowych, obejmujących w sumie 8 referatów. Sesje prowadzone były przez: dr hab. inż. Piotra Parzycha, prof. AGH z dr inż. Natalią Sajnóg (PW) oraz prof. dr hab. Karola Nogę (UPL) z dr hab. inż. Radosławem Cellmerem (UWM). Tematyka referatów przynależała do wymienionych wyżej grup tematycznych, zaplanowanych dla całej konferencji.

Zapraszamy do uczestnictwa w przyszłorocznej konferencji, której organizacji wraz z Towarzystwem, podjęli się pracownicy Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH. Zatem  będzie ona odbywać się w pięknym Krakowie. Informacje niebawem ukażą się na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości: www.tnn.org.pl. Znajdą tam Państwo także prace zarówno członków TNN, jak i innych autorów, opublikowane na łamach naszego wydawnictwa - Real Estate Management and Valuation.

dr hab. inż. Anna Barańska
v-ce Prezes TNN
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie