XXVII Konferencja Naukowa TNN - Kraków 2019 - sprawozdanie

XXVII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - zadanie finansowane w ramach umowy 503/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

25 lat Towarzystwa Naukowego Nieruchomości obchodzono w Krakowie

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości powstało w Olsztynie z potrzeby wspierania działalności naukowej na rzecz optymalnego gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami. Formalnie zostało zarejestrowane w 1994 roku, ale pierwsza konferencja z udziałem osób zaangażowanych w powstanie Towarzystwa odbyła się już dwa lata wcześniej.

Tegoroczna konferencja TNN została zorganizowana, jak zwykle w ostatnim tygodniu maja (27-29.05.2019), przez Katedrę Geomatyki Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie, Instytut Inżynierii Przestrzennej i Nieruchomości Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Uczestnicy XXVII Konferencji Naukowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości gościli w murach Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a 25-lecie TNN zbiegło się z obchodami 100 lat AGH i 20 lat PWSTE.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli: prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński – Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska  tej uczelni.

Tradycyjnie, w pierwszym dniu konferencji odbyły się prezentacje przedstawiające działalność naukową jednostek organizujących konferencję oraz sesja doktorancka. O Katedrze Geomatyki opowiadał jej Kierownik – dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH. Instytut Inżynierii Technicznej scharakteryzował natomiast zastępca Dyrektora  – dr inż. Marek Banaś.

Sesję doktorancką, także  już tradycyjnie poprowadzili prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek oraz dr hab. inż. Małgorzata Krajewska, prof. UTP w Bydgoszczy. Zaprezentowane zostały w niej cztery referaty. Sesja ta ma charakter konkursu, w którym wystąpienia pod względem poprawności merytorycznej i umiejętności prezentacji  oceniane są przez autorytety naukowe. W tym roku najlepsze wrażenie na obecnych na sali obrad samodzielnych pracowników nauki zrobiło wystąpienie mgr inż. Anety Cichulskiej z UWM w Olsztynie. Doktorantka, której opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Radosław Cellmer, prof. UWM wygłosiła referat pt. „Analiza czynników kształtujących zróżnicowanie średnich cen nieruchomości mieszkaniowych w Polsce”. Nagrodą jest bezpłatny udział w przyszłorocznej konferencji TNN.

Jak zawsze, uroczyste otwarcie Konferencji odbyło się w jej drugim dniu. Dokonała go prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – Prezes TNN. W sesji otwarcia głos zabrał także Dziekan WGGiIŚ – prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński. Ponadto, ponieważ podczas walnego zgromadzenia Członków TNN, które odbyło się 28 maja 2018 roku, podjęta została uchwała powołująca na członków honorowych Założycieli TNN – profesorów: Zdzisława Adamczewskiego, Józefa Czaję, Andrzeja Hopfera oraz Bogdana Neya, w trakcie sesji otwarcia obecny na konferencji prof. dr hab. inż. Józef Czaja (emerytowany profesor AGH oraz pracownik PWSTE) odebrał pamiątkowy upominek.

Program naukowy Konferencji koncentrował się wokół 4-ch głównych grup tematycznych. Były to: metody analizy rynku nieruchomości, gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami, wycena nieruchomości, ocena inwestycji i doradztwo na rynku nieruchomości, a także wykorzystanie geoinformacji w analizach przestrzennych.

Najwięcej czasu poświecono różnorodnym statystycznym metodom analizy informacji o rynku nieruchomości oraz możliwościom ich praktycznego wykorzystania do wyceny nieruchomości. Tegoroczną nowością w tym temacie były niewątpliwie automatyczne modele wyceny (AVM) oraz możliwość zastosowania algorytmów genetycznych. Autorzy referatów podkreślali jednak, że metody te (i im podobne) powinny być wykorzystywane raczej jako narzędzia wspierające podejmowanie decyzji na rynku nieruchomości, niż uniwersalny środek do szybkiego i łatwego określania wartości nieruchomości.

Wiele mówiono także o preferencjach nabywców nieruchomości oraz czynnikach wpływających na wartość nieruchomości. Coraz częściej do badań z nimi związanych wykorzystywane są metody i techniki heurystyczne. Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki różnorodnych ankiet i wywiadów, które przeprowadzane były zarówno wśród specjalistów, jak i osób zawodowo niezwiązanych z wyceną nieruchomości. Przedstawiane analizy głębiej uświadomiły naukowcom i praktykom fakt, iż aspekty społeczne coraz wyraźniej kreują tendencje na rynku nieruchomości.

Co ważne, uczestnicy konferencji coraz chętniej mówili także o wykorzystaniu modelowania informacji o budynkach (BIM) do zarządzania nieruchomościami. Ponadto kontynuowany był rozpoczęty już kilka lat temu temat mieszkań dla seniorów. Dodatkowo, jak co roku, powrócił temat podatku katastralnego. Wszystkie one są oczywiście bardzo ważne z powodów społecznych oraz ekonomicznych.

Konferencja zgromadziła około stu uczestników i objęła ponad 60 wystąpień w dziesięciu sesjach plenarnych (w tym jednej posterowej). Poza przedstawicielami uczelni, których jednostki współorganizowały konferencję swoje badania naukowe  przedstawiali  pracownicy z różnych jednostek naukowych z całej Polski, m.in: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetów Ekonomicznych (w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu), Uniwersytetów Przyrodniczych (w Lublinie i we Wrocławiu), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Konferencja TNN zyskuje także coraz większe zainteresowanie i uznanie na arenie międzynarodowej. W Krakowie wyniki swoich badań prezentowało liczne grono międzynarodowego środowiska naukowego.  Na konferencję przybyli pracownicy z Latvia University of Life Sciences and Technologies (Jełgawa, Łotwa), Lviv National Agrarian University in Dubllany (Lwów, Ukraina), National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Kijów, Ukraina), Oxford Brookes University (Oksford, Wielka Brytania), University for Information Science and Technology “St. Paul the Apostle” (Ochryda, Macedonia), University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca (Kluż-Napoka, Rumunia), University of Economics – Varna (Warna, Bułgaria), oraz Vilnius Gediminas Technical University (Wilno, Litwa). Dodatkowo, współautorami wystąpień konferencyjnych byli naukowcy z Shanxi University of Finance & Economics (Szangchaj, Chiny), Sinergija University (Bijeljina, Bośnia i Hercegowina), University of the Federal Armed Forces Munich (Monachium, Niemcy) oraz University of Veracruz (Veracruz, Meksyk).

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele praktyki (firm prywatnych i stowarzyszeń zawodowych), których działalność dotyczy nieruchomości, z Polski oraz z Rumunii.

Z uwagi na spore grono gości z zagranicy trzy sesje plenarne zostały przeprowadzone w języku angielskim.

Pomimo bardzo napiętego harmonogramu organizatorzy zadbali aby pokazać uczestnikom konferencji najważniejsze atrakcje Krakowa. Wbrew wcześniejszym niesprzyjającym prognozom, pogoda dopisała i czas wolny można było spędzić na poznawaniu miasta. Ponieważ AGH gościło uczestników konferencji TNN także w 2009 roku, to jej stali uczestnicy mogli porównać, jak w przeciągu ostatnich 10 lat zmienił się Kraków.

Wszystko to spowodowało, że konferencja TNN po raz kolejny stała się szerokim forum wymiany doświadczeń oraz miejscem nawiązania  kontaktów krajowych i współpracy międzynarodowej. Namacalnym, materialnym owocem trzydniowych obrad będą także artykuły opublikowane w wydawnictwie Towarzystwa – Real Estate Management and Valuation. Czasopismo to indeksowane jest w wielu międzynarodowych bazach, w tym w bazie Scopus. Warto podkreślić, że XXVII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości to zadanie finansowane także w ramach umowy 503/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Do wzbogacenia programu konferencji przyczynili się także jej partnerzy – Krakowski Bank Spółdzielczy, HyperLab Solution, OnGeo i Blachotrapez.  Pracami Komitetu organizacyjnego konferencji kierowali dr hab. Agnieszka Bieda z AGH i dr Marek Walacik z UWM.

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny i twórczy udział w Konferencji. Jednocześnie informujemy, iż XXVIII Konferencja Naukowa TNN odbędzie się w dniach 25-27 maja 2020 roku w Bydgoszczy. Informacje niebawem ukażą się na stronie internetowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości: www.tnn.org.pl. Znajdą tam Państwo także prace zarówno członków TNN, jak i innych autorów, opublikowane na łamach naszego wydawnictwa - Real Estate Management and Valuation.
 
 
 
 
 
 
dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
XXVII Konferencji Naukowej TNN