Opłaty

Terminy płatności i koszty uczestnictwa jednej osoby w konferencji

 

UWAGA!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT od lipca 2018 roku w przypadku wniesienia opłaty za udział w konferencji TNN przez osobę fizyczną (z konta prywatnego) nieprowadzącą działalności gospodarczej zostaje wystawiony paragon fiskalny bez podania numeru NIP nabywcy. Do takiego paragonu nie ma możliwości wystawienia faktury np. na uczelnię.

W związku z powyższym jeżeli do wpłaty za udział w konferencji ma zostać wystawiona faktura na której nabywcą ma być uczelnia to zapłata (przelew) musi koniecznie być dokonany z konta uczelni.

Łukasz Źróbek-Różański
Księgowy Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

 

Wyszczególnienie Termin płatności Członkowie TNN Pozostali uczestnicy
Pełny udział w konferencji bez noclegów do 31.03.2023 1 000 zł 1 200 zł

Konto wpłat na konferencję:

TOWARZYSTWO NAUKOWE NIERUCHOMOŚCI

ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn
PKO BP S.A. Oddział Centrum w Olsztynie
NR 22 1020 3541 0000 5502 0011 1963
dopisek:
„XXX Konferencja TNN”- imię i nazwisko oraz afiliacja*
(prosimy o szczególne zwrócenie na to uwagi)
 

Opłata konferencyjna obejmuje

 • uczestnictwo we wszystkich obradach przewidzianych programem konferencji
 • materiały konferencyjne
 • wyżywienie poza śniadaniem
 • uczestnictwo w imprezach dodatkowych
 • koszty publikacji

Opłata konferencyjna nie obejmuje

 • noclegów
 • publikacji artykułu w REMV (po uzyskaniu pozytywnych recenzji)

Odpłatność za publikację w REMV (dotyczy uczestników konferencji)

 • odpłatność promocyjna za publikację w REMV realizowana jest przez autora publikacji po skierowaniu pracy do publikacji
 • płatność realizowana jest na podstawie odrębnie wystawionej faktury w procesie wydawniczym:
  • 300 zł – członek TNN (brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich ponad 3 m-ce)
  • 500 zł – osoba niebędąca członkiem TNN lub członek TNN posiadający zaległości w opłacaniu składek członkowskich ponad 3 m-ce
 • odpłatność promocyjna za publikację artykułu w REMV uwarunkowana jest zgłoszeniem artykułu w Editorial System REMV  najpóźniej w terminie do 30.09.2023 roku. Zarejestrowanie artykułu po tej dacie oznacza utratę zniżki konferencyjnej z danego roku.
 • uzyskanie negatywnej recenzji pracy nie powoduje zwrotu opłaty za udział w konferencji
 • redakcja kwartalnika REMV przyjmuje prace do druku również poza konferencją – w systemie ciągłym przez cały rok. Publikacja w REMV jest odpłatna. Zgłoszenie: www.editorialsystem.com/remv.

Ważne informacje

 • Zmiana osoby delegowanej na konferencję jest możliwa bez dodatkowych kosztów, o ile nie łączy się ona ze zmianą warunków uczestnictwa w konferencji, po pisemnym zgłoszeniu organizatorom tego faktu do dnia 15 kwietnia 2023 r.
 • Rezygnacja z udziału w konferencji bez ponoszenia kosztów uczestnictwa jest możliwa do dnia 15 kwietnia 2023 r., po pisemnym zgłoszeniu tego faktu organizatorom. UWAGA! Po tym terminie zwrot w/w opłaty nie będzie możliwy.
 • UWAGA! Organizator konferencji (TNN) i redakcja REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION nie zwraca kosztów udziału w konferencji/kosztów publikacji w przypadku niezakwalifikowania pracy do druku.
 • Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje fakt zarejestrowania się w systemie oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty. Zachęcamy do szybkiej rejestracji.