Opłaty

XXVII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - zadanie finansowane w ramach umowy 503/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Terminy płatności i koszty uczestnictwa jednej osoby w konferencji

UWAGA!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT od lipca 2018 roku w przypadku wniesienia opłaty za udział w konferencji TNN przez osobę fizyczną (z konta prywatnego) nieprowadzącą działalności gospodarczej zostaje wystawiony paragon fiskalny bez podania numeru NIP nabywcy. Do takiego paragonu nie ma możliwości wystawienia faktury np. na uczelnię.

W związku z powyższym jeżeli do wpłaty za udział w konferencji ma zostać wystawiona faktura na której nabywcą ma być uczelnia to zapłata (przelew) musi koniecznie być dokonany z konta uczelni.

Łukasz Źróbek-Różański
Księgowy Towarzysto Naukowe Nieruchomości

 

Wyszczególnienie Termin płatności Członkowie TNN Pozostali uczestnicy
Pełny udział w konferencji bez noclegów do 31.12.2018 700 zł 800 zł
do 15.03.2019 800 zł 900 zł

Konto wpłat na konferencję:

TOWARZYSTWO NAUKOWE NIERUCHOMOŚCI

ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn
PKO BP S.A. Oddział Centrum w Olsztynie
NR 22 1020 3541 0000 5502 0011 1963
dopisek:
„XXVII Konferencja TNN”- imię i nazwisko oraz afiliacja*
(*prosimy o szczególne zwrócenie na to uwagi)
 

Opłata konferencyjna obejmuje

  • uczestnictwo we wszystkich wykładach
  • materiały konferencyjne
  • wyżywienie poza śniadaniem
  • uczestnictwo w imprezach dodatkowych
  • koszty publikacji

Ważne informacje

  • Zmiana osoby delegowanej na konferencję jest możliwa bez dodatkowych kosztów, o ile nie łączy się ona ze zmianą warunków uczestnictwa w konferencji, po pisemnym zgłoszeniu organizatorom tego faktu do dnia 08 maja 2019 r.
  • Rezygnacja z udziału w konferencji bez ponoszenia kosztów uczestnictwa jest możliwa do dnia 15 marca 2019 r., po pisemnym zgłoszeniu tego faktu organizatorom. UWAGA! Po tym terminie zwrot w/w opłaty nie będzie możliwy.
  • UWAGA! Organizator konferencji (TNN) i redakcja REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION nie zwraca kosztów udziału w konferencji/kosztów publikacji w przypadku niezakwalifikowania pracy do druku.
  • Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje fakt zarejestrowania się w systemie oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty. Zachęcamy do szybkiej rejestracji.