Publikacja

XXVII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - zadanie finansowane w ramach umowy 503/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Informacje dotyczące publikacji w ramach konferencji

 

  1. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji prace zostaną opublikowane bez dodatkowych opłat.

  2. Rada Naukowa Konferencji oraz Redakcja REMV będzie kwalifikowała nadesłane prace do publikacji w REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION – 12 pkt. (REMV znajduje się w wykazie czasopism naukowych oraz w bazie Scopus).

  3. UWAGA! Uzyskanie negatywnej recenzji pracy nie powoduje zwrotu opłaty za udział w konferencji.

  4. W ramach konferencji prace do recenzji i publikacji mogą być zgłoszone wyłącznie przez system REMV.

  5. Redakcja kwartalnika REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION przyjmuje prace do druku w REMV również poza konferencją – w systemie ciągłym przez cały rok (zobacz). Publikacja w REMV jest odpłatna.