X KONFERENCJA NAUKOWA
Metody wyceny praw do nieruchomości

15 - 16 maja 2002r.

Olsztyn - Mierki

 • Tomasz Bajerowski: Lokalizacja średniej wartości rynkowej nieruchomości gruntowych

 • Andrzej Bilozor: Relacje wartości gruntów i budynków jako podstawa podejmowania decyzji w procesie rewitalizacji obiektów budowlanych.

 • Iwona Foryś, Andrzej Foryś: Propozycje metodologiczne szacowania służebności

 • Andrzej Hopfer: Wycena nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych

 • Stanisław Kolanowski: Nowe zasady obliczania wartości mienia zaburzańskiego

 • Andrzej Muczyński: Metodyczne aspekty wyceny nieruchomości podejściem dochodowym w polskim i niemieckim systemie szacowania.

 • Andrzej Nowak, Cezary Kowalczyk: Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji.

 • Alicja Pieśko, Radoslaw Wiśniewski, Elżbieta Klawon: Prognozowanie wartości praw do nieruchomości. 

 • Edward Sawiłow: Procedury wyceny nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego

 • Iwona Sidor: Zastosowanie metod kartograficznych do analizy wpływu cech porównawczych na ceny nieruchomości rekreacyjnych.

 • Magdalena Szurek: Propozycja zastosowania metod taksonomicznych do określania wartości nieruchomości

 • Ryszard Źróbek: Wybrane aspekty użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych na potrzeby ich wyceny i zarządzania

 • Sabina Źróbek, Ewa Piotrowska: Problematyka wyceny prawa dzierżawy podejściem dochodowym

Komunikaty naukowe

 • Zdzislaw Adamczewski: Próba parametryzacji praw rzeczowych dla wyceny nieruchomości.

 • Nikolaj Siniak: Sposób rozwiązania problemu trafności wyceny nieruchomości (na przykładzie podejścia kosztowego)

 • Malgorzata Gerus-Gościewska: Propozycja ustalania wagi wpływu sąsiedztwa funkcji planistycznych na wartość nieruchomości.

 • Sergej Szawrow, Anna Żarnowska: Uregulowania prawne rejestracji i wyceny prawdo nieruchomości na Białorusi