XII KONFERENCJA NAUKOWA
Analiza i modelowanie rynku nieruchomości na potrzeby wyceny
19 - 20 maja 2004r.

Olsztyn

 

      W tym roku mija 10 lat od zarejestrowania Towarzystwa Naukowego Nieruchomości jako stowarzyszenia naukowego skupiającego przedstawicieli nauki, administracji i praktyki, których działalność badawcza i zawodowa jest powiązana z gospodarowaniem nieruchomościami, ich wartościowaniem i analizą rynku nieruchomości.

      Jubileusz ten Zarząd Główny TNN postanowił uczcić między innymi przekształceniem dotychczasowego wydawnictwa, istniejącego pod nazwą Materiały konferencyjne, na Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Zamierzeniem powołanej Rady Wydawniczej jest bowiem publikowanie w nim oryginalnych prac naukowych, których tematyka pozostaje w zainteresowaniach i działalności statutowej Towarzystwa. Zatem pierwszy numer Studiów i materiałów TNN jest jednocześnie kontynuacją 10 dotychczasowych wydań.

 

 • Anna Barańska: Przygotowanie bazy danych o nieruchomościach na potrzeby modelowania matematycznego wartości rynkowej.

 • Tomasz Budzyński: Metoda analizy statystycznej rynku a sztuczne sieci neuronowe.

 • Radosław Cellmer, Jan Kuryj, Andrzej Korzun: Identyfikacja i ocena czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie popytu na nieruchomości mieszkaniowe.

 • Józef Czaja: Merytoryczna analiza procedur szacowania rynkowej wartości nieruchomości w podejściu porównawczym.

 • Iwona Foryś, Anna Gdakowicz: Wykorzystanie metod ilościowych do badania rynku nieruchomości.

 • Elżbieta Gołębiewska: Elementy wnioskowania statystycznego w analizach zależności cen nieruchomości mieszkaniowych od ich lokalizacji.

 • Stanisław Harasimowicz, Jarosław Janus: Szacowanie wartości gruntów rolnych w terenach rolniczych (na przykładzie gminy Proszowice).

 • Sebastian Kokot: Model wielu regresji pojedynczych w wycenie nieruchomości.

 • Małgorzata Krajewska: Metodyka szacowania wartości gruntu na potrzeby prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. 

 • Zbigniew Krysiak: Szacowanie zabezpieczenia kredytu jako podstawa zarządzania ryzykiem w rozwoju efektywnego rynku finansowania nieruchomości.

 • Ewa Kucharska-Stasiak: Immamentne cechy wartości i ich skutki dla procesu wyceny.

 • Sławomir Palicki: Ustalenie wag atrybutów nieruchomości. Koncepcja badań popytu.

 • Małgorzata Renigier: Reszty z modelu ekonometrycznego jako kryterium doboru jego postaci.

 • Edward Sawiłow: Analiza metod ustalania wpływu atrybutów na wartość nieruchomości.

 • Jolanta Sobotka: Uwarunkowania zachowań uczestników rynku nieruchomości w procesach rewitalizacji miast.

 • Radosław Wiśniewski: Modelowanie rynku nieruchomości z wykorzystaniem modularnych sieci neuronowych.