XIII KONFERENCJA NAUKOWA
Zarządzanie nieruchomościami i analiza efektywności inwestowania
18-19 maja 2005 r.
Ciechocinek

 

Dynamiczny rozwój rynku nieruchomości w Polsce skłania do poszukiwania metod i procedur właściwych do oceny efektywności inwestowania na tym rynku. Charakter rynku nieruchomości oferuje inwestorom szeroki wachlarz możliwości wyboru spośród wielu wariantów inwestycyjnych, tak pod względem segmentów tego rynku jak też określonych instrumentów czy form inwestowania. Coraz częściej inwestycje w nieruchomości dotyczą nie tylko inwestorów indywidualnych, ale również inwestorów instytucjonalnych.

Nieruchomości należą do inwestycji długoterminowych i są powszechnie oceniane jako dobre zabezpieczenie kapitału.

Bezpośrednie inwestowanie w nieruchomości, oprócz wielu zalet posiada także i wady, do których zalicza się m.in. małą płynność, wysoką kapitałochłonność oraz ograniczoną podzielność. Sposobem na zmniejszenie tych słabych stron jest inwestowanie pośrednie, np. poprzez wykupywanie udziałów lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lokujących w nieruchomości.

Na poziom efektywności inwestycji w nieruchomości znaczący wpływ ma jakość zarządzania nieruchomością. Teoria i praktyka zarządzania w ogóle, a zarządzania nieruchomościami w szczególności, przeżyła W ostatnich latach znaczną ewolucję -od rozwiązywania powstałych problemów, poprzez stawianie celów, aż do zapobiegania powstawaniu problemów. We współcześnie rozumianym procesie zarządzania nieruchomość jest postrzegana nie tylko przez pryzmat jej cech fizycznych, ale jako element szeroko rozumianego rynku. Zarządzanie w dzisiejszym rozumieniu to nie tylko działanie służące utrzymaniu nieruchomości w stanie niepogorszonym, a więc utrzymanie jej wartości użytkowej i rynkowej, ale także coraz częściej podniesienie tych wartości. Należy jednak zwrócić uwagę, iż oprócz powiększającego się segmentu rynku nieruchomości komercyjnych istotnym problemem pozostaje zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gmin. Wobec trudnej sytuacji ekonomicznej społeczeństwa, niskich nakładów na remonty, pojawia się pytanie o efektywność zarządzania tym zasobem nieruchomości.

Przytoczona problematyka zarządzania nieruchomościami i oceny efektywności inwestowania w nieruchomości pochodzi z artykułów opublikowanych w tym numerze Studiów i Materiałów Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Na jego treść składa się 15 recenzowanych opracowań naukowych przygotowanych przez pracowników uczelni akademickich z całego kraju. Wśród zakwalifikowanych do druku prac znalazł się także artykuł opracowany przez studentów z Koła Naukowego Gospodarki Nieruchomościami.

 • Henryk Gawron: Opłacalność a ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości.

 • Radosław Cellmer, Jan Kuryj, Mariusz Walawski, Ryszard Źróbek: System monitorowania rynku nieruchomości na potrzeby powszechnej taksacji nieruchomości.

 • Józef Czaja: Wskaźniki do analizy efektywności inwestowania.

 • Iwona Foryś, Anna Gdakowicz: Analiza efektywności inwestowania w nieruchomości komercyjne.

 • Iwona Foryś, Ewa Putek-Szeląg: Efektywność zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy na przykładzie Szczecina.

 • Sebastian Kokot: Rynkowe i indywidualne stopy zwrotu w inwestycjach na rynku nieruchomości.

 • Zbigniew Krysiak, Bolesław Meluch, Michał Wydra: Ocena efektywności inwestowania w nieruchomości mieszkaniowe.

 • Ewa Kucharska-Stasiak: Wartość rynkowa i wartość indywidualna w procesie zarządzania nieruchomością.

 • Andrzej Muczyński: Ocena opłacalności sprzedaży lokali gminnych o funkcjach komercyjnych.

 • Lechosław Nykiel: Efektywność inwestowania na rynku nieruchomości.

 • Magdalena Pacuszka, Paweł Witkowski: Analiza opłacalności inwestowania w nieruchomości na podstawie wybranych przykładów.

 • Sławomir Palicki: Metody prospektywnej oceny następstw rewitalizacji obszarów miejskich.

 • Edward Sawiłow: Analiza metod uwzględniania ryzyka w decyzjach inwestycyjnych.

 • Adelajda Turbaczewska: Rola informacji w procesie gospodarowania zasobami lokalowymi w gminie.

 • Radosław Wiśniewski: Prognozowania przepływów pieniężnych dla nieruchomości.

 • Lucyna Kowalczyk: Marketing relacji na rynku nieruchomości.