Gospodarka zasobami nieruchomości
19-20 kwietnia 2005 r.
Elbląg

Kodeks cywilny określa, że mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. W przypadku mienia podstawowego własność i inne prawa majątkowe przysługują Skarbowi Państwa i innym państwowym osobom prawnym.

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną spowodowały wydzielenie z mienia Skarbu Państwa i przekazanie na własność jednostkom samorządu terytorialnego tych składników majątku, które mają służyć wykonywaniu zadań statutowych powierzonym jednostkom samorządu terytorialnego (j.s.t.).

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997 !o wprowadziła 4 zasoby nieruchomości publicznych:

· Skarbu Państwa,

· województwa,

· powiatu,

· gminy.

Oprócz tego istnieją prywatne zasoby nieruchomości (np. spółdzielni mieszkaniowych) oraz wyspecjalizowane zasoby nieruchomości publicznych (np. nieruchomości będące w gestii tzw. gospodarstw pomocniczych).

Gospodarowanie nieruchomościami może być traktowane jako zespół relacji i procedur zachodzących między podmiotami a przedmiotem gospodarowania. Zespół ten tworzą trzy rodzaje nieruchomości oraz prawa z nim związane. Zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami realizowane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i zbiorem przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz innymi przepisami dotyczącymi nieruchomości publicznych.

W tym wydaniu Studiów i Materiałów Towarzystwa Naukowego Nieruchomości przedstawiona została problematyka gospodarowania zasobem nieruchomości zarówno w ujęciu ogólnym jak i w odniesieniu do konkretnych obiektów badawczych.  • Ewa Kucharska-Stasiak, Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Jacek Szopiński, Konrad Żelazowski: Znaczenie użytkowania wieczystego w gospodarowaniu zasobem gminy Łódź.

  • Zdzisława Ledzion-Trojanowska, Konrad Żelazowsk: Ekonomiczno-prawne aspekty sprzedaży nieruchomości gminnych na przykładzie gminy Łódź.

  • Andrzej Muczyński, Adelajda Turoaczewska: Zastosowanie metod symulacyjnych do oceny efektywności inwestycji w planach zarządzania nieruchomościami.

  • Roman Przedwojski: Ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz przenoszenie własności tych lokali na wnioskodawców jako szczególny przypadek zarządzania nieruchomościami w spółdzielniach mieszkaniowych.

  • Małgorzata Renigier , Radosław Wiśniewski, Ryszard Źróbek: Koncepcja systemu gospodarowania zasobami nieruchomości.

  • Edward Sawiłow: Metodyka określania wartości nieruchomości dla potrzeb ustalania opłaty planistycznej.

  • Bogdan Statkiewicz: Umowa leasingu nieruchomości w polskim systemie prawnym.

  • Zbigniew Sujkowski, Adelajda Thrbaczewska: Informacja na potrzeby gospodarowania zasobami nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego.

  • Marcin Szywała, Violetta Knitter –Trzcińska: Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy a obrót nieruchomościami w Polsce.

  • Ryszard Źróbek: Problemy i bariery rozwoju rynku nieruchomości w Polsce.