VI KONFERENCJA NAUKOWA
Zarządzanie majątkiem rzeczowym Skarbu Państwa
5 - 6 czerwca 1998r.
Puławy

  • Ryszard Cymerman, Tomasz Bajerowski, Agnieszka Szczepańska, Iwona Marcinkowska, Krzysztof Rząsa: Problemy wyceny cennych ekologicznie składników majątku Skarbu Państwa

  • Andrzej Hopfer: Zarządzanie nieruchomościami. Współczesny etap zbliżania teorii do praktyki

  • Janusz Jasiński: Uwarunkowania i specyfika wyceny gruntów z występującymi w nich złożami kopalin

  • Bogdan Kościk: Możliwość zastosowania w warunkach polskich metody deklarowanych preferencji przy wycenie środowiska przyrodniczego

  • Teresa Laguna, Dariusz Laguna: Zastosowanie podejścia porównawczego do wyceny gospodarstw rolnych Skarbu Państwa

  • Stefan Mercik, Franciszek Zych: Wycena infrastruktury technicznej transportu podstawą zarządzania w warunkach reformy administracyjnej kraju

  • Konrad Turkowski: Gospodarowanie zasobami wodnymi Skarbu Państwa po 1990 roku

  • Witold A. Werner: Techniczne aspekty identyfikacji składników rzeczowych majątku Skarbu Państwa