VIII KONFERENCJA NAUKOWA
Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości
30 czerwca - 2 lipca 2000r.
Olsztyn 

 • Tomasz Bajerowski, Krzysztof Pośniak: Rynkowa wartość wartości nierynkowej w poszukiwaniu jednolitej procedury wyceny i kategorii wartości nieruchomości

 • Tomasz Bajerowski, Olga Turkowska: Przewidywalność rynków nieruchomości. Rynek nieruchomości zjawisko losowe czy deterministycznie chaotyczne? 

 • Ryszard Borowiecki: Wartość przedsiębiorstwa w teorii ekonomii oraz praktyce gospodarowania.

 • Maciej Cesarski: Problemy metodyczne wyceny nieruchomości mieszkaniowych jako mieszkaniowego majątku trwalego

 • Ryszard Cymerman: Wartość planistyczna jako wskaźnik w planowaniu przestrzennym

 • Joanna Cymerman: Nieruchomości jak źródło warunkujące dochody gminy

 • Mariusz Dacko: Analiza rynku jako podstawa dochodzenia do rynkowej wartości nieruchomości

 • Peter Dent: Marion Temple Economic 'value and methodologies for real estate appraisals

 • Zbigniew Hull: Wartość jako kategoria fIlozoficzna

 • Stanislaw Kolanowski: Koncepcja systemu wycen wartości nieruchomości na potrzeby reprywatyzacji

 • Stefan Mercik: Wartość użytkowa przedmiotu szacowania z uwzględnieniem wpływów eksploatacji górniczej

 • Andrzej Muczyński: Wartość rezydualna w wycenie i zarządzaniu nieruchomościami

 • Andrzej Muczyński: Zarządzanie nieruchomościami na tle organizacji i zarządzania

 • Zbigniew Romanow: Wartość w teorii ekonomi

 • Ame Sundquist: The use of tax values in Sweden

 • Radoslaw Wiśniewski: Sztuczne sieci neuronowe jako kreatory wartości nieruchomości

 • Sabina Źróbek, Ryszard Źróbek: Koncepcja wartości jako przykład potrzeby przejrzystości w wycenie nieruchomości.