Przejdź do treści

Patronat TNN

Udzielone patronaty

2019

Konferencja naukowa „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”

2022

Konferencja naukowa „Najem Lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”

 

2023

Konferencja naukowa "Nabywanie Lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda
Konferencja naukowa "ESG – Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki"
Konferencja Naukowa "BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ"

 

 

Regulamin przyznawania honorowego patronatu
Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Zasady ogólne

 1. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości (TNN) obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia bezpośrednio związane z jego zadaniami i działaniami realizowanymi przez nie. Występujący z prośbą o patronat, organizator powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z zakresem działań i kompetencji TNN.
 2. Patronat TNN jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego i/lub osobistego udziału przedstawicieli ministerstwa w wydarzeniu. Decyzja o przyznaniu Patronatu Honorowego TNN ma charakter uznaniowy.
 3. TNN nie obejmuje patronatem przedsięwzięć mogących godzić w jego politykę wizerunkową lub interes państwa. TNN nie udziela patronatu i nie przyjmuje zaproszenia do komitetu honorowego przedsięwzięcia, jeśli ma ono charakter lobbystyczny, reklamowy oraz marketingowy (służący promocji produktów i usług zarówno organizatora, jak i jego partnerów). W szczególnych przypadkach TNN może objąć patronatem przedsięwzięcie organizowane przez podmiot komercyjny lub wyrazić zgodę na udział w komitecie honorowym takiego przedsięwzięcia, jeżeli gwarantuje ono wysoki poziom merytoryczny, nie jest nastawione bezpośrednio na zysk oraz zostanie uznane za istotne z punktu widzenia polityki informacyjnej i edukacyjnej TNN.
 4. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o wysokim poziomie merytorycznym.
 5. TNN nie obejmuje patronatem przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Patronatem nie może być również objęty projekt (inicjatywa) ubiegający się o środki unijne lub potencjalnie mogący o nie aplikować.
 6. TNN nie udziela patronatów o charakterze stałym. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
 7. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia patronatu przedsięwzięciom będącym na wczesnym etapie realizacji, które nie mają jeszcze dokładnie określonych celów.
 8. W przypadku przyznania patronatu, na portalu internetowym TNN zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym TNN, a organizatorom udostępniany jest znak graficzny TNN. O decyzji organizator jest powiadamiany każdorazowo w formie pisemnej drogą elektroniczną.
 9. Jeżeli wniosek organizatora przedsięwzięcia zawiera prośbę o osobiste uczestnictwo w wydarzeniu członków kierownictwa TNN – musi on zawierać szczegółową agendę wydarzenia (z tzw. minutówką). W przypadku braku agendy prośba o uczestnictwo nie będzie rozpatrywana.
 10. W przypadku przewidzianego udziału przedstawicieli TNN, organizator ma obowiązek pokryć wszelkie koszty udziału przedstawicieli TNN w przedsięwzięciu oraz informować TNN o każdej zmianie w agendzie wydarzenia, liście uczestników oraz prelegentów.
 11. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu honorowego patronatu TNN oraz umieszczania logotypu TNN w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu. Logotyp TNN powinien być umieszczony w głównej części danego materiału informacyjno-promocyjnego.
 12. Organizator zobowiązuje się do przedstawienia do akceptacji Towarzystwa Naukowego Nieruchomości wszystkich materiałów opatrzonych logotypem TNN. 
 13. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości zastrzega sobie prawo do cofnięcia patronatu w każdym momencie, bez podania przyczyny. W takim przypadku TNN nie pokrywa kosztów związanych z cofnięciem patronatu.

Tryb przyznawania patronatów

 1. Patronat TNN przyznawany jest wyłącznie na pisemną prośbę organizatora przedsięwzięcia wyrażoną w postaci wypełnionego wniosku (dostępnego na stronie www.tnn.org.pl/patronat) przesłanego drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Organizator powinien przedstawić pisemnie uzasadnienie, biorące pod uwagę postanowienia przedstawione w postanowieniach ogólnych Regulaminu.
 2. Wniosek należy złożyć co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem przedsięwzięcia na adres mailowy: sekretarz@tnn.org.pl.
 3. Jeśli wniosek zawiera prośbę o osobiste uczestnictwo w wydarzeniu członków kierownictwa TNN, należy go złożyć co najmniej 6 tygodni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia.  
 4. Organizator jest zobowiązany do przesłania dodatkowych dokumentów, jeżeli Towarzystwo Naukowe Nieruchomości uzna je za konieczne, w terminie 7 dni od otrzymania informacji drogą elektroniczną. Jeżeli dokumenty nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie – wniosek nie zostanie rozpatrzony.
 5. Złożone, poprawnie wypełnione, wnioski rozpatrywane są w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku przesłanego drogą elektroniczną.
 6. Informacja o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym TNN umieszczana jest na portalu internetowym TNN niezwłocznie po przyznaniu patronatu.
 7. Wnioski przekazane po terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Pismo organizatora informujące o planowanym wydarzeniu, bez dołączonego wniosku o patronat honorowy, nie stanowi podstawy do dokonania oceny zasadności przyznania patronatu TNN.

Stan Regulaminu na dzień 07 maja 2019 roku.

Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

POBIERZ

O nas

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości istnieje od 11 lutego 1994 roku. Zrzeszamy założycieli oraz członków zwyczajnych, wśród których znaczącą część stanowią profesorowie i doktorzy reprezentujący różne dziedziny nauki, głównie związane z nieruchomościami. Naszą misją jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy na temat gospodarowania przestrzenią, wyceny zasobów majątkowych oraz popularyzacja osiągnięć nauki w tych obszarach.