O nas

Towarzystwo Naukowe Nieruchomości powstało 11 lutego 1994 roku w Olsztynie. Zrzesza ono członków założycieli oraz członków zwyczajnych, wśród których znaczący procent stanowią profesorowie oraz doktorzy reprezentujący różne dziedziny nauki, których działalność naukowa i zawodowa dotyczy nieruchomości.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz o metodach, technikach i zasadach wyceny zasobów majątkowych, popularyzacja osiągnięć nauki w tym zakresie, a także ich praktycznych zastosowań w działalności podmiotów gospodarczych.

Do głównych zadań Towarzystwa należy:

 • prezentowanie stanowiska i opinii w sprawach dotyczących teoretycznych i praktycznych zagadnień gospodarowania zasobami majątkowymi,
 • inspirowanie i prowadzenie badań dotyczących metod wyceny i zasad gospodarowania nieruchomościami,
 • podnoszenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu gospodarowania zasobami majątkowymi.

Pola zainteresowań Towarzystwa:

 • inicjowanie i prowadzenie badań i analiz dotyczących gospodarki zasobami majątkowymi i szacowania ich wartości
 • wzbogacanie i upowszechnianie wiedzy o metodach i technikach ustalania wartości składników majątkowych  i gospodarowaniu nimi przez organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów,
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie współpracy z organizacjami, przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami naukowymi w kraju i zagranicą, działającymi w zakresie gospodarki zasobami majątkowymi,
 • oddziaływanie na zakres i treść różnych form kształcenia, programów nauczania, szkolenia i doskonalenia w zakresie działalności Towarzystwa,
 • wspieranie naukowe ośrodków zajmujących się kształceniem kadr w zakresiegospodarowania zasobami majątkowymi,
 • powoływanie jednostek wykonujących zadania analityczne i badawcze w zakresie statutowej działalności Towarzystwa,
 • ogłaszanie konkursów na prace teoretyczne oraz na nowatorskie opracowania z dziedziny gospodarowania nieruchomościami,
 • prowadzenie działalności wydawniczej oraz inicjowanie i organizowanie współpracy z pismami fachowymi w kraju i za granicą, a zwłaszcza wydawanie czasopism, materiałów szkoleniowych i innych opracowań z zakresu działalności statutowej TNN,
 • zakładanie i prowadzenie bibliotek oraz gromadzenie i udostępnianie osobom zainteresowanym dokumentacji i literatury fachowej,
 • opiniowanie uregulowań prawnych oraz opracowanie i zgłaszanie uwag dotyczących rozwiązań legislacyjnych w zakresie gospodarki zasobami majątkowymi,
 • uczestniczenie w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych zajmujących się problematyką gospodarowania zasobami majątkowymi,
 • upowszechnianie zasad etyki zawodowej,
 • podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie związanym z działalnością statutową.