Zostań Członkiem TNN

Adres zamieszkania
Adres do korespondencji
(wybierz jedną lub obie opcje)
Uczelnia
Inny podmiot

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zamieszczonych w niniejszej Deklaracji Członkowskiej przez Towarzystwo Naukowe Nieruchomości na potrzeby nawiązywania ze mną kontaktu jako członkiem Towarzystwa w celu i zakresie związanym ze statutową działalnością Towarzystwa.
 2. Wyrażam zgodę na publikację i rozpowszechnianie przez Towarzystwo mojego wizerunku na potrzeby prowadzonej przez Towarzystwo działalności zarówno w formie fotografii jak i nagrań audio-video wykonanych w związku z prowadzoną przez Towarzystwo działalnością statutową w każdej formie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, nieodpłatnie i za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.tnn.org.pl, www.remv.eu, mediach społecznościowych lub w materiałach promujących Towarzystwo.
 3. Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie od Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn, informacji dotyczących konferencji oraz innych informacji marketingowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Naukowe Nieruchomości z siedzibą w Olsztynie przy ul. Prawocheńskiego 15, 10-724 Olsztyn, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045214, REGON: 510456610.
 2. Przetwarzanie danych osobowych w Towarzystwie Naukowym Nieruchomości odbywa się w celu realizacji procesów związanych z członkostwem w Towarzystwie (członek zwyczajny, honorowy).
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 pkt. a rozporządzenia RODO.
 4. Zgodnie z artykułem 13 ust. 2 pkt. a dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych upływa z dniem ustania członkostwa w Towarzystwie.
 5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
 6. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku cofnięcia członkostwa w Towarzystwie. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 7. Do Pana/Pani danych mogą mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające i współpracujące.
 8. Przysługuje Panu/Pani:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. W oparciu o Pana/Pani dane Administrator może podejmować wobec Pana/Pani zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.

Deklaruję dobrowolnie chęć przystąpienia do Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/zapoznałam się ze Statutem Towarzystwa i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 2. Zapoznałem/zapoznałam się ze Polityką Prywatności Towarzystwa.
 3. Zobowiązuję się do przestrzegania Uchwał podjętych przez organy Towarzystwa.
 4. Popieram działalność Towarzystwa i zobowiązuję się do brania udziału w jego pracach.
 5. Po wygenerowaniu formularza w wersji papierowej podam informacje o członkach wprowadzających.